Primena sistema

 

Hlađenje terasa kafića i restorana

Hlađenje terasa kafića, restorana, hotela, otvorenih prostora trgovačkih centara i poslovnih zgrada. Sistem za hlađenje čini lokal prijatnijim za boravak u letnjim danima. Lokal postaje veoma atraktivan i privlači radoznale goste koji će radije da sede u bašti kafića koji poseduje ovakav sistem.

Hidratacija voća, povrća, smrznute ribe i mesnih proizvoda

Hidratacija voća, povrća, ribe, mesa, sira

TechnoCooling sistemima se ponovno uspostavljaju optimalne vrednosti relativne vlažnosti vazduha, blokiraju se procesi dehidratacije, duže vremena se održava svežina hrane.

Voće i povrće najvećim delom se sastoji od vode. Gubitak svežine uglavnom je posledica brze dehidratacije proizvoda daljim isparavanjem vode. Voda isparava usled toga što su joj različite koncentracije u povrću i u okolnom vazduhu. Korišćenjem FOGMASTER sistema za vlaženje ponovo se uspostavljaju optimalne vrednosti relativne vlage vazduha, čime se proces dehidratacije blokira. Pored toga, sistem za obrazovanje magle, koristeći principe adijabatske razmene toplote, snižava temperaturu, hladi proizvode koji su izloženi na tezgama.

Riblji proizvodi takođe su podložni gubljenju svežine putem dehidratacije, jer njihov sastav više od 70% čini voda. Pored toga, FOGMASTER sistemom može se kontrolisati širenje mirisa u okruženje.

Meso, hladnih odrezci i sir su takođe podložni dehidrataciji; našim sistemom zamagljivanja može se ponovo uspostaviti njima odgovarajuća mikroklima, kako bi se sačuvali ili kako bi se bolje održavali. FOGMASTER sistem može se postaviti unutar hladnjača i automatski proveravati putem kontrole vlage.

KAKO SISTEM FUNKCIONIŠE

TechnoCoolingov FOGMASTER sistem periodično nabacuje ultralaku maglu od kapljica vode direktno na proizvode, obično 1–5 sekundi svakih 10–15 minuta. Usled svojih sićušnih dimenzija, kapljice isparavaju bez da ovlaže proizvode, održavajući vlažnost i svežinu okolnog vazduha, smanjujući dehidrataciju i održavajući masu i optimalno stanje proizvoda.

Plastenici - održavanje optimalne temperature i vlažnosti

 

Kontrola klime u plastenicima

TechnoCooling sistemi se uz ogromne prednosti koriste za održavanje odgovarajuće klime unutar plastenika i staklenika bilo kojih dimenzija. Sistemi za raspršivanje vode u maglu imaju značajnu ulogu u kontroli klime u plastenicima. FOGMASTER sistemi se takođe koriste za održavanje odgovarajuće temperature i vlage vazduha u okruženju u uslovima prinudne ili prirodne ventilacije.

Tokom letnjih dana brzim isparavanjem magle plastenik se hladi principom adijabatskog hlađenja, istovremeno, ako je relativna vlaga ambijentalnog vazduha niska, ona se podiže. U zimsko doba sistem pomaže da se održi odgovarajuća relativna vlaga vazduha, čime se sprečava dehidratacija biljaka izazvana sistemima za grejanje. Uslovi okoline koji se dobijaju pomoću naših sistema su odgovarajući za većinu osetljivih useva (tj. za porast mladih sadnica, za kultivaciju tropskog bilja i cvetnih biljaka), kod kojih nije moguće primeniti tradicionalne postupke navodnjavanja, kao što je standardni postupak putem tuširanja.

FOGMASTER sistem radi pod pritiskom od 70 bar i konstruisan je tako da proizvodi kapljice prečnika ispod 5–10 mikrona koje, zahvaljujući svojim patuljastim dimenzijama, ostaju duže vremena da lebde u vazduhu, čime izazivaju efekat magle. Svi uzgajivači tipično imaju probleme sa niskom relativnom vlagom vazduha i visokim temperaturama. Ako relativna vlaga u plasteniku opadne ispod 30%, javljaju se ozbiljni problemi. Biljke pate i njihov rast se usporava ili čak prekida. Šta više, tokom letnjih meseci u mnogim plastenicima rad se prekida sve dok ambijentalne temperature ne opadnu na prihvatljive nivoe.

Investicija koja se isplati

Niska cena naših sistema predstavlja važan kriterijum da se opredelite za regulaciju vlažnosti i temperature u staklenicima, plastenicima u odnosu na druga rešenja kontrole mikroklime plastenika. Troškovi za energiju su niski, ugradnja je jednostavna i brza, ako se ima u vidu da su sistemi u različitim rešenjima opremljeni kompletima za korišćenje D-I-Y ili jednostavnim rešenjima brzih spojnica. TechnoCooling sistemi su konstruisani tako da su im troškovi u toku rada sistema vrlo mali, a potrebe održavanja su minimalne.

Optimalna vlažnost u vinskim podrumima


   

TechnoCooling sistemi se koriste i za održavanje optimalne temperature i relativne vlažnosti vazduha u vinskim podrumima. Neadekvatna visina relativne vlažnosti vazduha u vinskim podrumima može da bude u određenim periodima godine a ponekad i tokom čitave godine. Niska relativna vlaga vazduha osnovni je uzrok prirodnog isparavanja vina, što ima za posledicu pogoršanje kvaliteta vina a time i materijalni gubitak, kako zbog pada kvaliteta proizvoda, tako i zbog dodatnog vremena i radne snage usled posledičnog pretakanja vina u burad. Nadalje, drvena burad su podložna dehidrataciji struktura svojih spoljnih zidova, što je praćeno pogoršanjem kvaliteta vina i stepena iskorišćenja istovremeno.

FOGMASTER sistemi rešavaju sve ove probleme na prirodan i ekonomičan način putem regulisanja vlage vazduha u vinskim podrumima i održavanja njegove temperature. Voda koja se raspršuje se atomizuje diznama specijalnih konstrukcija, pa se dobijaju kapljice prečnika ispod 5–10 mikrona, koje se trenutno apsorbuju u vazduhu bez vlaženja objekata i površina ispod njih. Rezultati su primetni: burad se održava u dobrom stanju, kvalitet drveta ostaje odličan duže vremena, prirodna evaporacija proizvoda se sprečava, pa sam proizvod ostaje odličnog kvaliteta. Ovim se ostvaruju tolike uštede troškova, da se sistem otplaćuje za samo nekoliko meseci rada.

Hrastova burad sa vinom (barriques) se mora čuvati na mestu zaštićenom od promaje i svetlosti. Optimalna relativna vlaga vazduha je između 65% i 85%. Ako je ona ispod 65%, postoji opasnost od isušivanja buradi, a ako je ona vrlo visoka (preko 85%, na buradi se mogu razvijati gljivice i plesni. Ako je relativna vlaga vazduha između 80% i 85%, „vinski gubici“ se drastično smanjuju.
Savremeni FOGMASTER sistem potreban je onim proizvođačima vina koji žele veći povrat sredstava i bolji kvalitet vina koja sazrevaju u drvenim buradima.

Smanjenje temperature na farmama i u štalama

 

FOGMASTER i živina

Letnje vrućine predstavljaju veliki izazov za živinu. Pod uslovima teškog toplotnog stresa, živina sporije raste, konzumira manje hrane, ima slabiju konverziju hrane; opada izleganje pilića, smanjuje se proizvodnja jaja, kao i njihova veličina, snižava se kvalitet ljuske i kvalitet unutrašnjeg sadržaja jaja. Pored toga, toplotni stres može biti uzrok povećanog mortaliteta. Živina svih vrsta i uzrasta podložna je toplotnom stresu, ali su kod starije živine rizici veći. Sa starenjem živine ona postaje veća, kao i jače izolovana (perje). Usled toga, teže joj je da se oslobodi toplote.

Najočigledniji znak toplotnog stresa živinje je dahtanje. Živina nema znojnih žlezda i ne može se hladiti preko kože, pa umesto toga mora koristiti isparavanje preko grla i respiratornog sistema kako bi se rashlađivala. Dahtanjem se troši mnogo energije, čime se, sa svoje strane, generiše znatna količina telesne toplote živine. Najzad, ako se živina ne oslobodi od toplotnog stresa, temperatura njenog tela nastavlja sa rastom i povećavaju se mogućnosti mortaliteta.

Držanjem živine u prostorijama sa dobrim provetravanjem, pomaže se da se umanje pojave toplotnog stresa. Pri tome, moguće je upotrebiti i FOGMASTER sistem rashlađivanja vazduha, što je od pomoći pticama da se rashlade u dobro provetravanim prostorijama.

ADIJABATSKO HLAĐENJE SVINJA

Na rast životinja uveliko utiču ekstremni uslovi okoline. Kod svinja u hladnim vremenskim prilikama bolja je potrošnja hrane, jer svinje teže da održe svoju telesnu temperaturu. U uslovima velikih vrućina može se smanjiti prirast mase i povećati potreba za održavanjem telesne temperature tela svinja, a životinje postaju podložne stresovima usled uslova okoline.

Kod svih životinja postoji tzv. termoneutralna zona, oblast temperatura kod kojih se one najugodnije osećaju, pri čemu im telesna temperatura ostaje konstantna. Leti temperature često prevazilaze termoneutralnu zonu za svinje. Pošto je kondicioniranje vazduha često preskupo za primenu u praksi, tuširanje svinja vodom jedna je od opcija koje mogu pomoći da se ublaže stres usled vrućina.

Svinje tretirene FOGMASTER sistemom neposredno pre obroka uzimale su znatno veće količine hrane (13%) i jele su znatno duže (19%) nego svinje u ostala dva tretmana. Ovaj uticaj je, kako izgleda, posledica hlađenja svinja, čime se ublažava porast temperature koji se normalno odigrava za vreme aktivnosti svinja – konzumiranja hrane.

Industrijsko hlađenje i suzbijanje prašine


FOGMASTER sistemi za suzbijanje prašine se ugrađuju u farbarama, kamenolomima, rudnicima, uređajima za drobljenje kamena, mestima na kojima se odvija gravitacioni transport trakastim transporterima, rampama za utovar kamiona, bunkerima za istovar; nadalje za suzbijanje prašine u čeličanama i fabrikama cementa, prilikom utovara i istovara brodova, u rudnicima, stovarištima kamena i uglja, u postrojenjima za reciklažu i obradu inertnih materijala. Uređaji se postavljaju u blizini mesta na kojima materijali padaju, gde su koncentracije fugativnih čestica prašine velike, pa difunduju i odlažu se na površinama.

FOGMASTER sistem efikasno uklanja čestice prašine prečinka 0,1–1000 μ koje lebde tako da se mogu udisati. Ove čestice se aglomerišu u vidu „debele“ magle i imaju nekoliko načina da „pobegnu“! Zahvaljujući njihovoj modularnoj strukturi TechnoCooling sistemi se vrlo lako ugrađuju, nasuprot nekim drugim tehnologijama za kontrolu prašine koji zahtevaju rekonstrukciju lokaliteta za proizvodnju, što ima za posledicu velike troškove i malu fleksibilnost u celini.

FOGMASTER sistemi su efikasni i kod čvrstog i kod tečnog otpada, a proces obuhvata atomizaciju hemikalija koje se neutrališu (kako bi se blokirala percepcija mirisa), apsorbere mirisa (koji modifikuju jedinjenja koja izazivaju miris) ili potpuno prirodne bio-neutralizatore (koji modifikuju prirodno razlaganje i sprečavaju formiranje mirisa putem biološke razgradnje).Postoje mogućnosti za rad na velikim površinama na slobodnom prostoru, kao i sa okruživanjem sa orošivačima za dobijanje magle čitavih lokaliteta odlaganja otpada ili unutar građevina u kojima se odvijaju procesi obrade otpada, u postrojenjima za obradu voda, na stočnim farmama, u hemijskoj industriji, rafinerijama nafte.

akvamatik-logo